De Saarlooswolfhond bestaat 30 jaar.

Onder deze kop publiceerde de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden laatst een artikel dat de geschiedenis van de vereniging beschrijft vanuit de visie van de voorzitter Frits Pielanen. De titel is onjuist. De Saarlooswolfhond bestaat meer dan zeventig jaar, sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Misschien is hier de wens de vader van de gedachte en denkt Pielanen zo’n 40 jaar van de geschiedenis weg te poetsen. Hij bedoelt waarschijnlijk het 30-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, de NVSWH. Helaas ziet hij geen reden tot feestvreugde, maar grijpt liever de gelegenheid aan om met modder te gooien naar fokkers buiten de vereniging. Zonder man en paard te noemen (zo slim is hij wel) dus het blijft bij anonieme laster.

Vooral een fokster uit Frankrijk moet het ontgelden. Zij “wringt zich in elke bocht om binnen een structuur te kunnen infiltreren uit eigenbelang. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de vereniging van Hollandse rassen in Frankrijk….” Zij en andere fokkers buiten de vereniging wordt “frauduleuze fok” verweten waarbij zij “de legalisering van bastaarden tot rashond” voor ogen hebben. Wij wonen al jaren in Frankrijk en hebben laatst de clubmatch van de Franse rasvereniging bezocht. Daar hebben we uitgebreid gesproken met de jonge, enthousiaste voorzitter en met toegewijde leden en fokkers die het beste met hun Saarlooswolfhonden en het ras voorhebben. Ook hier staat het belang van het ras voorop. Wij hebben toen zeer rastypische honden gezien. Van de bevindingen van Frits Pielanen als “frauduleuze fok” en “legalisering van bastaarden”, hebben wij niets vernomen. Maar wij hadden toen zijn stukje nog niet gelezen. We hebben het later nagevraagd bij de Franse rasvereniging B.H.C.F. (nationaal erkent door de Franse Raad van Beheer, de S.C.C. en internationaal door de F.C.I.) maar de beschuldigingen van Pielanen waren hier niet bekend. Zijn stukje is dan ook weinig verheffend. Anonieme laster, de voorzitter van een rasvereniging onwaardig.

Was bij het 25-jarig bestaan nog ruimte voor leuke en soms hilarische anekdotes over Leendert Saarloos en kreeg hij toen nog volop erkenning (“ere wie ere toekomt”) nu wordt uit een heel ander vaatje getapt. In zijn bijdrage aan de “feestvreugde” noemt bestuurslid Jan Verbeeck niet Leendert Saarloos, maar de huidige voorzitter Pielanen en zijn vrouw Diny Pielanen-Degenhardt de echte scheppers van de Saarlooswolfhond. Vreemd, want de eerste hond die het echtpaar kocht en waarmee zij gingen fokken was Timber van de Kilstroom. Timber werd gekocht van Marijke Saarloos, de dochter van Leendert, en Timber was uiteraard een rasechte Saarloos. Wie was dan de schepper van Timber? Volgens Jan Verbeeck was het “voor de betrokken schepper achteraf misschien wel wat te veel eer.” Het is gênant dat hij Leendert Saarloos, een man zonder wie de Saarlooswolfhond niet zou bestaan en die tot op de dag van vandaag geprezen wordt om zijn enorme geestdrift, bezieling en toewijding, alsnog een trap na wil geven ten faveure van de huidige voorzitter Frits Pielanen. Het is van een stuitende kruiperij en getuigt van weinig goede smaak, maar het is helaas illustratief voor de jaloezie en de haat en nijd in het Saarlooswolfhondenwereldje.

Volgens voorzitter Pielanen waren er in de begindagen maar weinig honden beschikbaar voor de fokkerij. Dat klopt. De vereniging had volgens hem te maken met “onruststokers die goede omgangsvormen ontbeerden” om daarna over te gaan tot kwalificaties als “idioten” en “herrieschoppers” waarbij “psychiatrische drek op tafel komt.” De lezer begrijpt dat er kennelijk verschillende opvattingen waren in de nog prille vereniging. Waar het precies om ging wordt niet helemaal duidelijk, maar dat hoeft ook niet. In plaats van met kracht te argumenteren grijpt Pielanen direct naar het ultieme machtsmiddel: royement van de onruststokers! Klaar! Van het uitwisselen van argumenten, laat staan het luisteren naar elkaar, heeft hij nog nooit gehoord. Wat dat betreft is er de afgelopen 30 jaar niets veranderd. Maar gelukkig rept niet iedereen in Nederland van herrieschoppers, onruststokers en idioten als iemand een andere mening heeft. Dat illustreert alleen maar het gebrek aan fatsoen van de spreker. De “idioten” worden door Frits Pielanen direct als lid uitgeschreven voor de aanstaande ledenvergadering, maar dit moet op last van de Raad van Beheer worden teruggedraaid. Zo makkelijk komt hij niet van de lastpakken af. Marijke Saarloos, de dochter van de grondlegger van het ras Leendert Saarloos, wordt tot haar eigen verbijstering ook geroyeerd. Deze “idioten” verenigen zich later in de “Leendert Saarloos Stichting” en zetten een fokkerij op buiten de NVSWH die wel is gebaseerd op onderlinge samenwerking. Volgens Frits Pielanen worden hier slechts bastaarden gefokt.

Zoveel jaar na datum is het moeilijk om nog objectief de oorzaak van de scheiding boven water te krijgen. De verhalen van beide kanten zijn gekleurd en het is bekend hoe weinig betrouwbaar het eigen geheugen is in zo’n geval. Wel kunnen we objectief vaststellen welke honden bij de vereniging zijn gebleven en welke naar de Leendert Saarloos Stichting zijn overgegaan. Bij de vereniging bleven: Astra, Timber v.d. Kilstroom, Beryl, Bor, Eyro, Ebony v.d. Kilstroom, Edo v.d. Kilstroom en Urba v.d. Kilstroom. Bij de Leendert Saarloos Stichting kwamen: Astor, Aldo, Borrha, Natascha v.d. Kilstroom, Erik v.d. kilstroom en Etersi v.d. Kilstroom. Als we de gegevens onder de loep nemen, blijkt dat er bij deze honden nauwelijks verschil in afstamming bestaat. Aldo (Stichting) is bijvoorbeeld de vader van Edo (NVSWH) en zo lopen alle bloedlijnen door elkaar. De NVSWH claimt alleen de gezonde honden te hebben gehouden. De honden van de Leendert Saarloos Stichting zouden allemaal “omwille van de gezondheid” van de fokkerij zijn uitgesloten. (letterijk: “voor verdere fok afgevoerde exemplaren”) maar gezien de gezamenlijke afstamming van de honden, is dit een volkomen onzinnige stellingname.

Als we de balans opmaken van Pielanens 30 jaar centraal fokbeleid , moeten we constateren dat er zowel voor- als nadelen zijn. Hierbij moet worden aangetekend dat de vereniging alleen in theorie voldoet aan de eisen van een vereniging. Pielanen heeft vanaf het prille begin een blanco volmacht van de leden geëist om naar eigen inzicht te kunnen fokken. Zijn vrouw Diny Pielanen-Degenhardt, die de fokcombinaties bepaalt, kreeg door deze praktijk de grootste kennel in de vereniging, want voor het merendeel werd met honden uit haar kennel gefokt en de puppen werden in absurde aantallen op haar naam onder de leden uitgezet. “Ter verzorging” De andere leden mochten slechts 1, hooguit twee nestjes fokken. Van echte fokkers in de rasvereniging is dan ook geen sprake. Diny Pielanen doet daarnaast in haar eentje de redactie van het clubblad. Zij bepaalt welke artikelen van leden wel en niet geplaatst worden. Daarnaast doet ze ook nog eens de pupbemiddeling. Het heeft er alle schijn van dat we hier te maken hebben met een grote particuliere kennel in plaats van met een vereniging of op z’n minst dat alle beslissende posities in de NVSWH bij 1 persoon zijn ondergebracht.

Er zitten ook positieve kanten aan een centraal geleide fokkerij. De inzet van de voorzitter en zijn vrouw kan niet ontkend worden. Er wordt een podium geboden voor de Saarlooswolfhond. Over het algemeen wordt een teef voor maximaal twee nesten ingezet, een reu wordt maximaal drie keer gebruikt. Dat is een prima uitgangspunt.

Er zijn meer nadelen. Alle beslissende posities zijn geconcentreerd rond Pielanen en zijn vrouw. Uiteindelijk bepaalt Diny Pielanen het fokbeleid, voert het uit en redigeert het clubblad. Mevrouw Pielanen besluit naar volstrekte willekeur wie wel en wie niet voor een pup in aanmerking komt. Pielanen zelf beheert de kas. Alle leden worden monddood gemaakt. Kritiek wordt met argusogen ontvangen en vooral gezien als deloyaal gedrag. Andere bestuursleden mogen alleen de clubmatch en de jongehondendag organiseren. Omdat de Pielanens geen enkele inspraak dulden, is in de loop der jaren een enorme tunnelvisie ontwikkeld, die uiteindelijk niet meer te doorbreken is .

Problemen in het ras, laat staan mislukte dekkingen en geboorten, worden niet gemeld. Daar hebben de leden volgens het echtpaar niets mee te maken! Als leden problemen aankaarten, wordt dit in eerste instantie ten stelligste ontkend. Of het ligt aan “milieu omstandigheden.” Het kan gewoon niet waar zijn, dus ligt het altijd aan de leden zelf. Zij worden daarom altijd als amateurs afgeschilderd die niet goed met hun hond kunnen omgaan en het zonder de enorme ervaring en ondersteuning van het echtpaar Pielanen niet redden. Leden die problemen aankaarten of lastige vragen stellen, wordt deloyaal gedrag verweten. Zij zouden de NVSWH (dus het echtpaar) alleen maar in een kwaad daglicht willen stellen. Als gevolg daarvan houden de meeste leden hun mond.

Als de problemen niet langer kunnen worden genegeerd, wordt pas na lang aandringen deskundigheid van buitenaf ingeroepen. Een voorbeeld hiervan is de erfelijke oogafwijking PRA, zoals wij zelf hebben ervaren. Eerst wordt alles glashard ontkend, het ligt aan van alles behalve aan het fokbeleid, en daarna klopt men zich op de borst hoe voortvarend en grondig de problemen wel niet worden aangepakt.

Dan is er nog het fenomeen dat de NVSWH niet voor de belangen van het hele ras opkomt, maar uitsluitend voor de belangen van de eigen populatie – in feite de eigen kennel Timberley – waarmee men de bepalingen in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer overtreedt. Het is allemaal een uiting van sektarisch denken: wij fokken beter dan de boze buitenwereld! Saarlooswolfhonden buiten de NVSWH zijn volgens de voorzitter allemaal bastaarden. “…het ene nest bastaarden na het andere dient zich aan…” en er is ook nog eens een “…schrikbarende waslijst aan erfelijke gebreken bij de fokkerij buiten de rasvereniging…” En deze Frits Pielanen heeft het zelf over alle laster van buiten de NVSWH.

Het is bijna onmogelijk om met deze werkwijze niet in de eigen val te lopen. Het is jammer dat door het stelselmatig ontkennen van de problemen, het royeren van leden die kritische vragen stellen, het met modder gooien en zwart maken van andere fokkers, de NVSWH zich steeds meer in een isolement plaatst.

De jaarlijkse nesten zijn nu op de vingers van één hand te tellen. De nesten van andere fokkers in het binnen- en buitenland zijn vele malen groter in aantal. Maar de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden spreekt dan van “zinloze vermeerdering.” De Pielanens zien niet in, bij dit kwetsbare ras dat zo gering is in aantal, dat het noodzakelijk is alle honden te gebruiken die kunnen bijdragen aan een verbreding van de genenpool. Dat is geen zinloze vermeerdering, dat is gebruik maken van het potentieel aan honden. De leden die, om wat voor reden dan ook, gedesillusioneerd vertrekken nemen hun hond mee. Hun aantal wordt alleen maar groter. Zij nemen honden mee die de NVSWH ook voor de fok had willen inzetten. Sterker: niet kan missen voor de fokkerij! De toch al kleine genenpool wordt dus steeds kleiner.

De geroyeerde leden fokken verder met hun honden buiten de NVSWH. Deze fokkers worden steevast “commerciële fokkers” genoemd. Het zou hen uitsluitend om het geld gaan. Dat is een aperte leugen! Bovendien zal een werkelijk commerciële fokker nooit voor het ras Saarlooswolfhond kiezen. Het is een ras voor een beperkte groep liefhebbers, en lang niet geschikt voor iedereen. De afzetmarkt is voor een commerciële broodfokker niet interessant. Bovendien zijn teven maar 1 keer per jaar loops.

Dat alle Saarlooswolfhonden buiten de NVSWH bastaarden zijn, zelfs als zij een door de Raad van Beheer uitgereikte stamboom hebben, mag de vereniging op last van de RvB niet meer beweren. Er zijn óók voor de RvB grenzen aan wat men rond mag schreeuwen. Als reactie daarop formuleert de NVSWH de beschuldiging nu anders en is zo slim de naam van de Raad van Beheer niet meer in diskrediet te brengen. Iedereen is dus weer tevreden en de anonieme laster kan gewoon doorgaan. Na dertig jaar NVSWH kunnen we gerust stellen dat het conflict van de beginjaren nog altijd levensgroot aanwezig is. De NVSWH is er niet in geslaagd om, in het belang van het ras, over alle conflicten heen te stappen en de samenwerking met andere fokkers te zoeken.

Integendeel. Het lijkt of de NVSWH steeds meer verhardt in de opstelling naar andere fokkers toe. Ook andersdenkenden in de eigen gelederen worden steeds meer verketterd. Frits Pielanen schreeuwt op de eigen website met rode koeienletters: “niemand die ons een bastaardenpopulatie vol aandoeningen in de maag splitst!” Einde discussie. Zo worden dissidente geluiden binnen de vereniging dictatoriaal tot zwijgen gebracht. Voor een vruchtbare dialoog en een normale gedachtewisseling is geen enkele ruimte.

Er is in dertig jaar heel wat veranderd in het inzicht over hoe men gezonde rashonden moet fokken. Volgens moderne inzichten is het funest uitsluitend vast te houden aan een zogenaamde “positieve selectie” van fokdieren op basis van “rastypische eigenschappen” om zo het ras te “verbeteren.” De vereniging neemt graag het woord veredelen in de mond. Veel andere rasverenigingen plaatsen publicaties over deze onderwerpen en hun leden discussiëren intern hierover mee. De slogan van de NVSWH “bij ons immer een luisterend oor” betekent alleen dat Frits Pielanen geen enkele discussie toestaat. Hij is de autoriteit en daarmee basta!

Maar vroeg of laat zal het tij keren. De NVSWH kent een ballotage en laat toekomstige leden contracten tekenen. Bij de ondertekening van de koopovereenkomst voor een pup moet de koper al zijn rechten overgedragen aan de NVSWH. Het zal in de huidige tijd van mondige burgers steeds moeilijker worden om nog leden te vinden die dit accepteren, nog afgezien van de twijfels aan de rechtmatigheid van het koopcontract, dat volgens juristen elke rechtsgrond mist en zelfs strafbaar zou zijn! De opkomst van het internet met enorme hoeveelheden informatie maakt het een stuk makkelijker voor toekomstige pupkopers om zich breed te oriënteren. Gelukkig maar. Misschien wordt daarom het dertig jarig bestaan niet gevierd, maar misbruikt om andere fokkers in diskrediet te brengen. De NVSWH had beter samenwerking kunnen zoeken.

Bestuurslid Jan Verbeeck schrijft op de website van de NVSWH zelfs over een “gevoelde noodzaak tot meer dialoog” met de leden. Maar hij corrigeert zichzelf bliksemsnel voordat de geest uit de fles is: het is volgens de beste man onmogelijk. Het bestuur ziet zich namelijk gesteld tegenover een “beleidsprobleem.” Nee, het is geen grap, het staat er echt! Conclusie van Verbeeck: we zijn er nog niet klaar voor. De vraag tot inspraak en discussie – hoewel begrijpelijk vanuit de leden – komt nog zo’n twintig jaar te vroeg. Dan sta je toch echt even met je ogen te knipperen.

Het lijkt wel alsof de beginjaren van de vorige eeuw tot leven komen toen alleen mannen mochten stemmen die belasting betaalden. Het gewone gepeupel moest er verre van blijven en vrouwen kwamen er al helemaal niet aan te pas. Stel je voor dat gewone mensen mogen kiezen of meepraten die nergens verstand van hebben. Tja. Maar dat is nog steeds de tijdgeest waarin de NVSWH zich bevindt. Leden worden als onbekwame en onmondige amateurs gezien en als niet ter zake kundig behandelt. De leden worden intussen wel gepaaid en geprezen om hun enthousiasme en welwillend begrip. Men zalft nog wat na over collectieve verantwoordelijkheden en gezamenlijke doelen waar iedereen pal voor moet staan. Twee bestuursleden die een tijdje geleden moegestreden opstapten worden alsnog bedankt voor hun jarenlange inzet, maar… als het op uitwisseling van standpunten en meepraten aankomt, wordt de deur keihard dicht gesmeten. Voor iedereen!

En zolang de leden hier zelf geen paal en perk aan stellen, zal dit zo door blijven gaan. De NVSWH is lang geleden een doodlopende weg ingeslagen, die niet in het belang van het ras is. Het zal nog wel even duren voor het tij keert, maar uiteindelijk zal dat gebeuren. De NVSWH zal wel moeten.

Marianne.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Rasvereniging NVSWH en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op De Saarlooswolfhond bestaat 30 jaar.

 1. Erik zegt:

  het zal inderdaad van de leden afhangen of er wat gaat veranderen. maar je hebt gelijk. moddergooien is niet in het belang van deze honden. samenwerken daar gaat het om, ik wens iedereen wijsheid. groeten, erik

 2. Nanouk zegt:

  Wat kunne jullie toch prachtig verwoorden wat bij zo veel mensen leeft!

 3. Christa zegt:

  Ben blij dat jullie zo goed kunnen verwoorden wat ik zou willen zeggen.Begin zelf af en toe beetje oud-strijder te worden,maar door jullie krijg ik weer moed.

 4. Christien zegt:

  zijn er nog wel mensen die van deze club lid willen worden? of blijven? groetjes, christien.

 5. Els zegt:

  Waar het zware verlies van puppen niet toe kan leiden.
  Vragen jullie jezelf weleens af wat er gebeurt zou zijn, als de geboorte wel goed was gegaan? De natuur is grillig, soms gaat het gewoon mis zonder aanwijsbare reden. Daar is helemaal niemand schuldig aan. Ik weet dat jullie het daar nu helemaal niet meer over hebben, maar het was wel de aanleiding tot dit alles. Zonde om zoveel tijd en energie hierin te stoppen, het doet onze geliefde Saarlooswolfhonden zeker geen goed. Ik ben het zeker ook niet met alles binnen de vereniging eens. Maar dit is uitgegroeid tot een persoonlijke vete tussen jullie en dhr. en mevr. Pielanen en dat over de rug van onze honden. Van beide kanten knap kinderachtig voor volwassen mensen.

 6. Carla zegt:

  Mensen gaan nooit op de inhoud in, maar altijd op bijzaken. Laat je daarom niet van de wijs brengen . Het is een voortreffelijk stukje en jullie hebben alle gelijk van de wereld!!! Liefs, Carla.

 7. Marianne zegt:

  Het verlies van onze puppen staat hier helemaal buiten. We hadden anders ook het stukje van de voorzitter belachelijk gevonden. Als de geboorte goed was gegaan, hadden we niet zoveel uitgezocht en waren we niet van de ene in de andere verbazing gevallen. En als wij de enigen waren, had je groot gelijk, maar er zijn met heel veel nesten en dekkingen problemen. Dit wordt altijd glashard ontkend. De eigenaar of de omstandigheden krijgen de schuld en nooit het fokbeleid. Dat is onaantastbaar. Probeer het maar aan de orde te stellen op de volgende ledenvergadering. Zul je zien wat ik bedoel. Dit heeft niets met een persoonlijke vete te maken, want daar zijn we helemaal niet mee bezig! Wij passen in een lange rij kritische leden die de mond wordt gesnoerd en dat heeft niets met kinderachtigheid te maken, maar alles met het autoritaire optreden van de voorzitter.

 8. Martin zegt:

  Heb ook het artikel van die voorzitter gelezen en je hebt volkomen gelijk! Het is alleen maar moddergooien naar andere fokkers. Wat een verschrikkelijk clubje zeg. Martin Schreurs.

 9. Kim zegt:

  Tja, dat krijg je als je een vereniging laat leiden door iemand met een IQ lager dan 70.

  Ik wens jullie veel wijsheid toe en laat die mafkezen van de vereniging lekker voor wat ze zijn. Zet zelf een vereniging op! Jullie zijn daar met zijn alle capabel genoeg voor!

 10. Riny Verhoeven zegt:

  Schitterend duidelijk stuk. Toen wij in 1980 bij de rv aanklopte en het contract zagen haakte wij meteen af en zijn naar de Stichting gegaan en daar hebben we hele goede ervaringen mee. Wat mij betreft zitten daar ook de echte liefhebbers van de Saarloos, dus buiten de rv. Ik heb op jullie franse site het verhaal van het verloren nestje gelezen, vreselijk om zoiets mee te maken en dan nog die reakties van de rv erbovenop. Ik hoop van harte dat het ras toch een goede toekomst zal hebben. Bedankt voor het goeie verhaal. Riny

 11. Natasza zegt:

  veel geuk met de nieuwe rasvereniging van de saarloose honden .
  wat een verhaal ,
  daar krijg je toch de hik van .
  wel herkenbaar hoor .
  this niet de enige rasvereniging waar dergelijke problemen zijn .
  maar zo zout als bij deze heb ik het nog niet meegemaakt .gelukkig .
  triest dat somiggen besturen en clubs nog steeds niet doorhebben dat het om de honden gaat en men uiteindelijk het zelfde doel voor ogen moet hebben ,
  een fijne club waar liehebbers van de saarloos terecht kunnen met al hun vragen en ideen .
  en hulp /ondersteuning kun je desgewenst geven wat fokken betrefd,
  en men zou blij moeten zijn met al die fokkers die wel bewust zijn van wat het fokken inhoud en die zich hard maken voor het behoud van dit prachtige ras .
  ik wens jullie veel sukses met de verenigng en jullie mooie honden .
  een kunffel voor alle saarlozen .
  van een grote honden /wolven liefhebster ,
  heb welliswaar zelf geen saarloos .heb tatrahonden .
  maar blijft de saarloos en tsech een ras wat ik prachtige honden vind ,en dat moet behouden worden .en die ned club
  erg zielig genant haast bah.
  gaat toch niet om persoonlijk belang of gewin .
  waar gaat het over ,
  jammer hoor .
  sukses in elk geval
  vr gr Natasza

Geef je reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s