Het koopcontract van de tennisclub

speler

KOOPOVEREENKOMST
De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten

a. Het ene lid van tennisvereniging Ons genoegen, (naam, adres, woonplaats) hierna te noemen de verkoper.

b. Het andere lid van tennisvereniging Ons Genoegen, (naam, adres, woonplaats) hierna te noemen de koper.

c. De Tennisvereniging “Ons Genoegen”
Zuid-Holland, hierna verder te noemen tennisvereniging Ons Genoegen

in aanmerking nemende dat

I de verkoper verklaart in eigendom te hebben het hieronder sub II.1 omschreven tennisracket;

II de koper verklaart lid te zijn van tennisvereniging Ons Genoegen en verklaart tevens dit tennisracket te willen kopen;

III de koper verklaart voor dit tennisracket een koopprijs te willen betalen;

voorts in aanmerking nemende dat

IV ondergetekenden het zonder enig voorbehoud gewenst achten dat huidige en toekomstige tennisracket’s worden beschermd en zoveel mogelijk worden verbeterd

V ondergetekenden onderschrijven dat zulks alleen kan worden gerealiseerd door het stellen en (doen) naleven van stringente regels met betrekking tot de verzorging van tennisrackets;

VI in de eerste plaats de verkoper de volle verantwoordelijkheid draagt voor de controle zowel op de nakoming van deze overeenkomst als op de naleving van voornoemde regels; dat echter in de tweede plaats, in geval van in gebreke blijven van de verkoper om welke reden ook of door welke oorzaak dan ook, tennisvereniging Ons Genoegen te dien aanzien in de rechten en plichten van de verkoper treedt; dat dit laatste evenwel onverlet laat dat de verkoper eerdergenoemde, volle verantwoordelijkheid houdt en derhalve ook volledig aansprakelijk blijft;

VII in het navolgende “maken van tennisrackets” alleen wordt verstaan de produktie van tennisrackets waarvan de eigenaar lid is van tennisvereniging Ons Genoegen; anders gezegd, dat het maken van tennisrackets door een ander, waarvan de eigenaar geen lid is van tennisvereniging Ons Genoegen, volledig is uitgesloten;

Komen hierbij het volgende overeen:

I. De verkoper verbindt zich dit tennisracket te leveren aan de koper, nadat laatstgenoemde daarvoor een bedrag van x80 500 heeft betaald aan tennisvereniging Ons Genoegen; Tennisvereniging Ons Genoegen zal op haar beurt een deel van dat bedrag betalen aan de verkoper, na ontvangst van onderhavige overeenkomst dat door de koper, de verkoper en tennisvereniging Ons Genoegen dient te zijn ondertekend. Het voor dit tennisracket verschuldigde bedrag dient door de koper uiterlijk twee weken vxc3xb3xc3xb3r de afhaal- c.q. leveringsdatum van dit tennisracket te zijn voldaan.

Indien de koper dit tennisracket binnen twee weken na de overeengekomen afhaaldatum niet heeft afgehaald en door hem is nagelaten een andere afhaal- c.q. leveringsdatum met de verkoper overeen te komen, is de verkoper verplicht tennisvereniging Ons Genoegen over deze gang van zaken te informeren. In een dergelijk geval is tennisvereniging Ons Genoegen in beginsel niet verplicht de door de koper reeds betaalde koopsom aan de koper te restitueren; niettemin pleegt tennisvereniging Ons Genoegen behoudens incidentele gevallen, de betaalde koopsom – waarvan een vergoeding ten bedrage van x80 50 voor gemaakte kosten in mindering zal zijn gebracht – in het algemeen te restitueren.

II.1 Dit tennisracket wordt gekenmerkt door de volgende gegevens:
a. kleur:
b. datum produktienummer:
c. bespanningsmateriaal:

II.2 de koper en de verkoper constateren dat dit tennisracket geen uiterlijke of anderszins waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.

III. De verkoper is verplicht dit tennisracket met bijbehorende bescheiden, zoals de papieren afgegeven door de Raad van Beheer op Tennisgebied in Nederland, op de hierboven sub 1 genoemde datum in eigendom over te dragen aan de koper. Indien de papieren van dit tennisracket op de sub 1 genoemde datum van overdracht nog niet beschikbaar is, verplicht de verkoper zich de papieren binnen twee weken na ontvangst daarvan per aangetekend schrijven te doen toekomen of persoonlijk te overhandigen aan de koper dan wel deze, indien aldus werd overeengekomen, per telefoon of post over de ontvangst van de papieren te informeren.

IV. Dit tennisracket is voor risico van de verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de datum genoemd sub 1 waarop dit tennisracket wordt overgedragen aan de koper. Indien dit tennisracket stuk gaat avant de sub 1 genoemde datum van overdracht, verplicht tennisvereniging Ons Genoegen zich de koper in eerste instantie en onder dezelfde voorwaarden zo mogelijk een andere tennisracket aan te bieden. De koper is echter niet gehouden van dit aanbod gebruik te maken en heeft alsdan het recht deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen; de koper ontvangt in dat geval de sub 1 genoemde betaling voor tennisvereniging Ons Genoegen terug.

V. Dit tennisracket wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de sub 1 genoemde dan wel door partijen anders overeengekomen datum van overdracht bevindt. De koper is verplicht dit tennisracket binnen acht dagen na ontvangst te laten onderzoeken op mogelijke gebreken, voor zover die op dat moment althans waarneembaar zijn. Laat de koper dat na, dan kan hij nadien geen rechten doen gelden op enigerlei vorm van schadeloosstelling door de verkoper.

Ten aanzien van de verzorging van en van het maken van dit tennisracket komen de koper en de verkoper het navolgende overeen:

1. t.a.v. de verzorging van dit tennisracket

1.1 De koper zal dit tennisracket in de huiselijke kring opnemen en derhalve in de woning huisvesten. De koper mag dit tennisracket onder geen beding gebruiken, anders dan op de tennisbaan van tennisvereniging Ons Genoegen.

1.2 De koper is verplicht

1.2.1 dit tennisracket na 18 maanden van de produktiedatum te laten onderzoeken op gebreken

1.2.2 binnen twee weken na ontvangst van de resultaten van voornoemd onderzoek tennisvereniging Ons Genoegen daarover te informeren;

1.2.3 de kosten van laatstgenoemd onderzoek volledig voor zijn rekening te nemen. Alleen in het geval waarin het sub 1.2.1 genoemde onderzoek plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek van tennisvereniging Ons Genoegen zal een deel (ca. 40 %) van de onderzoekskosten door tennisvereniging Ons Genoegen aan de koper worden vergoed;

1.2.4 De koper is verplicht dit tennisracket ongewijzigd te laten.

1.2.5 De koper mag dit tennisracket onder geen beding op welke wijze dan ook vervreemden, in bruikleen afstaan dan wel anderszins overdragen aan derden voor welk doel dan ook.

1.2.6 Indien de koper dit tennisracket – hoewel deze goed bespeelbaar is – niet langer kan of wil houden, zal hij het eigendom en het houderschap van dit tennisracket, zonder enige vergoeding van de verkoper, onmiddellijk overdragen aan de verkoper dan wel, bij ontstentenis van de verkoper, aan tennisvereniging Ons Genoegen. In het eerste geval zal de verkoper tennisvereniging Ons Genoegen terstond informeren welke in beide gevallen op haar beurt zal zorgdragen voor herplaatsing van dit tennisracket; tennisvereniging Ons Genoegen brengt voor deze dienstverlening geen kosten in rekening.

1.2.7 Indien de koper dit tennisracket – wanneer deze niet goed bespeelbaar is – niet langer kan of wil handhaven, kan hij dit tennisracket met bijbetaling van een geldelijke vergoeding in eigendom overdragen aan de verkoper respectievelijk tennisvereniging Ons Genoegen. De omvang van deze vergoeding zal door betrokkenen in goed overleg worden overeengekomen en worden bepaald aan de hand van onder meer de ouderdom van het tennisracket en de te verwachten kosten verbonden aan het repareren.

1.3 De koper is verplicht – op straffe van een geldelijke boete in geval van nalatigheid, conform art. 4 hieronder – ervoor zorg te dragen dat, in geval van zijn overlijden, zijn nabestaanden binnen twee weken na zijn overlijden tennisvereniging Ons Genoegen daarvan op de hoogte stellen. Indien de levenspartner van het overleden lid nog in leven is, zullen de eigendom en het houderschap van dit tennisracket overgaan op de levenspartner van dit lid, indien deze de wens daartoe te kennen geeft, een en ander op basis van een daartoe tussen de levenspartner van dit lid en tennisvereniging Ons Genoegen te sluiten contract. Indien ook de levenspartner niet meer in leven is c.q. niet bereid is of, in redelijk overleg met tennisvereniging Ons Genoegen en in het belang van het tennisracket, niet in staat moet worden geacht te voldoen aan de voorwaarden van onderhavige overeenkomst, zullen de eigendom en houderschap overgaan op tennisvereniging Ons Genoegen welke kosteloos zal zorgdragen voor herplaatsing van dit tennisracket.

2. t.a.v. de produktie van andere tennisrackets:

2.1 Alleen tennisvereniging Ons Genoegen heeft het recht tennisracket te produceren. Derhalve is het de koper onder geen beding toegestaan op eigen initiatief tennisrackets te gaan produceren. In geval van overtreding verbeurt de koper een geldelijke, niet voor matiging vatbare boete conform artikel 4 hieronder. De tennisvereniging laat zich bij het produceren van tennisrackets uitsluitend leiden door overwegingen inzake de geschiktheid van de gebruikte materialen. Dit alles vanzelfsprekend met het oog op de verdere veredeling van de huidige en toekomstige tennisrackets;

2.2 Dit model tennisracket (*) kan door tennisvereniging Ons Genoegen, in het belang van de produktie, worden aangewezen voor verdere aanmaak van de produktie.

2.2.1 De koper dient te allen tijde zijn volle medewerking te verlenen aan de produktie van tennisrackets;

2.2.2 De koper zal dit tennisracket in redelijk overleg met tennisvereniging Ons Genoegen daarvoor ter beschikking blijven stellen totdat de pogingen het beoogde resultaat hebben opgeleverd en/of tennisvereniging Ons Genoegen de pogingen tot produktie van andere tennisrackets beëindigt.

2.3 Inzake de prijsstelling en plaatsbemiddeling voor de produktie van tennisrackets, produktiegeld e.d.:

2.3.1 de prijs van tennisrackets wordt van jaar tot jaar vastgesteld door tennisvereniging Ons Genoegen;

2.3.2 indien een tennisracket uit de produktie de kleur blauw heeft, heeft de koper in geval van een geslaagde aanmaak van de produktie, het zogeheten recht van 1e keus van een tennisracket uit deze produktie. In geval van uitoefening van dit recht is het niet toegestaan het betreffende tennisracket naderhand alsnog te verkopen. Indien de voorkeur van de koper uitgaat naar een geldelijke vergoeding (produktiegeld) dient hij dat binnen een periode van 4 weken na de geslaagde aanmaak van de produktie zowel aan tennisvereniging Ons Genoegen als aan de eigenaar van het tennisracket kenbaar te maken;

2.3.3 indien een tennisracket uit de produktie de kleur geel heeft, zullen de kandidaat-kopers worden aangewezen door tennisvereniging Ons Genoegen. Behoudens een enkel, incidenteel geval waarin tennisvereniging Ons Genoegen een decisieve stem heeft, beslist in alle overige gevallen de eigenaar van dit tennisracket in overleg met tennisvereniging Ons Genoegen of, en zoja, welke kandidaat-kopers in aanmerking komen. De betreffende koop-/verkoopovereenkomsten worden gesloten en ondertekend door zowel de koper van dit tennisracket als de koper van het betreffende tennisracket uit de produktie; het verschuldigde bedrag wordt door de koper van dit tennisracket voldaan aan (de bemiddelaar van) tennisvereniging Ons Genoegen.

(*) Wat de implicaties van artikel 2.2 in de dagelijkse praktijk betreft, dient te worden bedacht dat bij de huidige produktie van tennisrackets het totale aantal produkties van gele of blauwe tennisrackets veelal niet groter pleegt te zijn dan maximaal twee xc3 driemaal gedurende de gehele levensduur van dit tennisracket.

3. t.a.v. het stuk gaan van dit tennisracket

3.1 De koper is verplicht in alle gevallen van het stuk gaan van dit tennisracket zowel de verkoper, als tennisvereniging Ons Genoegen daarover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, te informeren;

3.2 De koper is verplicht aan de verkoper of aan tennisvereniging Ons Genoegen het stukgegane tennisracket te tonen, indien de verkoper of tennisvereniging Ons Genoegen hem daartoe in het belang van de produktie van andere, met goed materiaal bespannen tennisrackets verzoekt;

3.3 De koper is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vaststellen van de oorzaak van het stukgaan van dit tennisracket door het doen verrichten van een onderzoek, indien tennisvereniging Ons Genoegen dan wel de verkoper in overleg met tennisvereniging Ons Genoegen hem daartoe in het belang van de produktie van gedegen bespannen tennisrackets verzoekt. Dit onderzoek zal worden verricht door een terzake kundig reparateur dan wel door een op dit terrein werkzaam onderzoekscentrum. De kosten voor bedoeld onderzoek komen voor rekening van tennisvereniging Ons Genoegen;

3.4 Behoudens schriftelijke toestemming van tennisvereniging Ons Genoegen is het de koper onder geen beding toegestaan dit tennisracket op eigen initiatief stuk te maken. Indien evenwel het spoedeisende karakter van de situatie waarin dit tennisracket verkeert, het terstond stuk maken van dit tennisracket wenselijk c.q. noodzakelijk maakt, mag de koper afzien van voornoemde schriftelijke toestemming, mits door hem nadien aan tennisvereniging Ons Genoegen het schriftelijke en van diens handtekening voorziene advies van de betreffende reparateur kan worden getoond. Bij twijfel inzake de authenticiteit van genoemde handtekening c.q. de goede trouw van de betreffende reparateur heeft tennisvereniging Ons Genoegen, in het belang van alle tennisrackets, het recht onderzoek te doen verrichten op de restanten van dit tennisracket; de koper van dit tennisracket dient aan dit onderzoek zijn volledige medewerking te verlenen. Bij gebleken authenticiteit van de betreffende handtekening c.q. de goede trouw van de betreffende reparateur komen de kosten van het onderzoek voor rekening van tennisvereniging Ons Genoegen; in alle overige gevallen komen de kosten daarvan voor rekening van de koper van dit tennisracket, die daarbij tevens de sub 4 genoemde boete verbeurt.

4. T.a.v. overtreding(en) e.d.

Bij overtreding of anderszins niet of onvolledig nakomen van de bepalingen in deze overeenkomst, hebben zowel de verkoper als tennisvereniging Ons Genoegen het recht deze overeenkomst te ontbinden. Tevens verbeurt de koper een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, geldelijke boete van VIJFTIGDUIZEND EURO (x80 50.000) aan tennisvereniging Ons Genoegen. Deze boete dient door de koper binnen een termijn van twee jaar te zijn voldaan. Daarenboven hebben zowel de verkoper als tennisvereniging Ons Genoegen het recht de geleden schade op de koper te verhalen.

5. Het Nederlands Recht is op deze overeenkomst van toepassing.

6. Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend

Te (postcode) (plaats), Datum:

a. Handtekening verkoper b. Handtekening koper

c. Tennisvereniging Ons Genoegen

de voorzitter, de secretaris.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Rasvereniging NVSWH en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Het koopcontract van de tennisclub

 1. Silverke zegt:

  Hallo, met zulk een kontrakt verkoop je hier in Belgie nooit een tennisracket! Je betaald voor iets waar je niks over te zeggen hebt dat lukt hier nooit! Ik krijg soms zelfs rare antwoorden als ik bel om te horen hoe de eerste dagen zijn verlopen. Nu is dat gelukkig al beter als vroeger. Maar ik kreeg van die reakties van mens je hebt je geld en ik de tennisracket waar moei je je nou nog mee.Gelukkig is die mentaliteit verandert maar zulk een kontrakt dat lukt hier in Belgie nooit. Het lijkt wel alsof je een tennisracket huurt enkel de nadelen en kosten, en nooit je eigendom. Groetjes Suzy

 2. Francis zegt:

  Sommige verenigingen willen alles in de hand houden. Tennisverenigingen nu ook al! Ver van blijven, gewoon een andere vereniging zoeken.

 3. Johan zegt:

  Op het contract komen nu al reacties, terwijl ik het meteen in het archief had gezet. Er komt binnenkort nog een stukje dat ernaar verwijst. Iedereen die een tennisracket wil kopen bij deze vereniging moet eerst het contract maar eens goed lezen. Johan.

 4. Anneke zegt:

  waar staat het dan in het archief? ik kan het niet vinden.

 5. johan zegt:

  op vandaag. 1 mei dus

 6. Luc Grevend zegt:

  Heb werkelijk op de grond gelegen van het lachen. Welke gek heeft dit contract opgesteld en welke gek tekent dit. Nee sorry, kan me best voorstellen dat je in goed vertrouwen tekent, maar de mentaliteit achter dit contract!! Alles willen deze gasten in eigen hand houden! Vr. gr. Luc.

 7. susanne zegt:

  Ik dacht toch echt dat ik alles had gelezen op jullie site. Ja tennissen interesseert me niet zo.
  Goed gevonden, helaas al te waar. groetjes susanne

Geef je reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s